Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia:

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov v elektronickom obchode na internetových stránkach spoločnosti HIVET s.r.o. (ďalej len “Predávajúci”) voči zákazníkom, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa (ďalej len “Kupujúci”), v zmysle zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zákon") a zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ"). Spotrebiteľ je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby ako „koncový užívateľ" pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (§2 písm. a/ Zákona). V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nenakupujú výrobky alebo služby ako „koncový užívateľ", ale za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa reklamačné podmienky riadia zákonom č. 513/1991 Zb - Obchodný zákonník (ďalej len „ObchZ"). Záručné podmienky ako aj dĺžka záruky sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych záručných podmienok daného výrobcu a neriadia sa týmto Reklamačným poriadkom.

Tento Reklamačný poriadok informuje spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za chyby výrobkov (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.

Uzavretím kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pristupuje Kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.

2. Zodpovednosť za chyby predávaného tovaru:

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim (§ 619 ods. 1 OZ) a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 OZ). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 OZ). V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nenakupujú výrobky alebo služby ako „koncový užívateľ", ale za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa môže táto doba líšiť v závislostí od konkrétnych záručných podmienok podľa dohody.

Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré mohol Kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak Kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci, alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto chyby nezodpovedá ani vtedy ak Kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za chyby, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď' Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 OZ). Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami OZ, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená Predávajúcim v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby Predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na chyby výrobku, ktoré po ich prevzatí:

  1. spôsobil Kupujúci alebo iná (tretia) osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením, alebo vznikli poškodením živelnými udalosťami,
  2. vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom alebo ich používaním v spojitosti s inými zariadeniami, ktoré Predávajúci nepovoľuje alebo neodporúča,
  3. vznikli ako dôsledok:
    • svojvoľných úprav a opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku alebo v iných ako Predávajúcim v záručnom liste určených alebo Kupujúcemu iným preukázateľným spôsobom oznámených autorizovaných servisných strediskách,
    • iných zrejmých neodborných zásahov do nich alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s nimi, ktoré bolo v rozpore s návodom k nim, záručnými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre Kupujúceho alebo ak chyby boli spôsobené Kupujúcim ich skladovaním, používaním alebo uložením vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, alebo ich odkladaním, alebo uschovávaním na miesta s takýmto prostredím,
  4. vznikli v ostatných prípadoch uvedených v záručnom liste alebo návode Predávajúceho.

3. Uplatnenie zodpovednosti za chyby (reklamácia):

Práva zo zodpovednosti za chyby, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si Kupujúci uplatňuje u Predávajúceho v ktorejkoľvek jeho prevádzke. Kupujúci má právo, ak vybavenie jeho reklamácie si nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.

Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil Kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predajnému miestu, na ktorom ju uplatnil, včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie, alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal Kupujúci. Ak Predávajúci neuzná reklamáciu do troch pracovných dní od jej uplatnenia, je Predávajúci povinný výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona). Túto povinnosť má aj záručný servis (§ 18 ods. 8 Zákona). Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona). Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

4. Všeobecné podmienky reklamácie:

Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Osoba, ktorá uplatňuje nárok na chyby, vyplní spolu s Predávajúcim reklamačný protokol, v ktorom presne popíše chybu a spôsob akým sa chyba prejavuje a odovzdá chybnú vec s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou Predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu celé meno, adresu, e-mail a telefónne číslo, kam bude Predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby, nepozmenené prípadne neodstránené výrobné čísla atď.).

5. Spôsob vybavenia reklamácie:

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za vec bezchybnú.

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má chybu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (vrátiť peniaze). Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu ak ide o odstrániteľnú chybu, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej chyby ani po tretej oprave vec riadne užívať a taktiež, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu Kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní, alebo ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti Kupujúceho, je Predávajúci povinný po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej vybavovaní podľa tohto Reklamačného poriadku tak, ako keby sa jednalo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Ak však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Pri vrátení kúpnej ceny vyššej hodnoty bude vystavený Kupujúcemu dobropis a kúpna cena bude uhradená na účet kupujúceho do 14 dní.

Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania záručnej doby vyznačenej Predávajúcim v záručnom liste platia všetky ustanovenia o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené v bode 6 s tým rozdielom, že právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na Predávajúceho a lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní. Vzhľadom k rýchlemu technologickému vývoju v oblasti výrobkov predávaných Predávajúcim, môže v prípade výmeny Predávajúci vymeniť Kupujúcemu chybnú vec za inú vec bez chyby (hoci aj inej značky), ktorá spĺňa minimálne také výkonnostné parametre ako reklamovaná vec.

6. Prevzatie reklamovanej veci (zariadenia):

Pokiaľ Kupujúcemu v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec (napr. v prípade výmeny) od Predávajúceho alebo ho Predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je Kupujúci bez zbytočného odkladu túto vec od Predávajúceho na príslušnom predajnom mieste alebo na inom mieste, ako toto vyplýva z ustanovení Reklamačného poriadku alebo príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy Predávajúceho, prevziať.

Pokiaľ Kupujúci neprevezme reklamovanú vec ani do 15 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie tejto veci, považuje sa neprevzatá vec za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení §516 a nasl. OZ a vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho týkajúce sa predmetnej veci sa spravujú uvedenými ustanoveniami OZ a s nimi súvisiacimi ostatnými ustanoveniami OZ a ostatných platných právnych predpisov.

V prípade, že Kupujúci neprevezme reklamovanú vec v lehote do 15 dní, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať za uloženie tejto veci paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1,66 € za každý aj začatý deň uloženia a v prípade, že Kupujúci neprevezme vec v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty, je Predávajúci oprávnený v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 525 OZ na účet Kupujúceho vec vhodným spôsobom predať a proti utŕženej kúpnej cene započítať celkovú sumu paušálnej náhrady za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu, ako aj ostatné svoje pohľadávky voči Kupujúcemu.

7. Záverečné ustanovenie:

Vo veciach, ktoré nie sú v tomto Reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 10.09.2013