Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia:

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj výrobkov v elektronickom obchode na internetových stránkach spoločnosti HIVET s.r.o. (ďalej len “Predávajúci”) voči zákazníkom, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa (ďalej len “Kupujúci”), v zmysle zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zákon") a zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ"). Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy:

Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci a Kupujúci na zásielkový predaj tovaru na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky Kupujúceho. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných podmienok, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito Obchodnými podmienkami.

2. Objednávka:

Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

  • označenie Predávajúceho - názov obchodnej firmy a sídlo, IČO Predávajúceho,
  • označenie Kupujúceho - meno a priezvisko a bydlisko, názov obchodnej firmy a sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ a IČ DPH Kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH,
  • telefón a e-mail,
  • názov produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky a cenu produktu, množstvo požadovaných kusov produktov,
  • vybraný spôsob platby,
  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresu pre dodanie tovaru.

Na základe riadne vyplnenej objednávky prevedie Predávajúci jej overenie. Overením objednávky Predávajúci potvrdzuje Kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje Kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre Predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Lehota počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke Predávajúceho vrátane ceny je 48 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.

3. Platobné podmienky:

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou hotovostnej platby, alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.

4. Dodacie podmienky:

Objednaný tovar je expedovaný po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru.

Možné spôsoby dodania tovaru:

  • kuriérska služba - tovar je zaslaný kuriérskou službou, ktorá doručuje zásielky v pracovných dňoch do 48 hodín od expedovania tovaru.
  • osobný odber - tovar je možné prevziať na adrese u Predávajúceho.
  • iný spôsob podľa dohody s Predávajúcim.

Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu kuriérskej službe na miesto určenia. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere na adrese u Predávajúceho dopravné neúčtuje.

5. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie:

Ak je predaj tovaru uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzatváranej výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (internetový elektronický obchod), je Kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“). Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzatváranej na diaľku musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Kupujúci vráti tovar na adresu dodávateľa. Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený znáša náklady na vrátenie tovaru Kupujúci.

Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že sa s ponukou tovaru prostredníctvom internetových stánok elektronického obchodu riadne oboznámil s povinnosťami Predávajúceho a potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10a zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

6. Ochrana osobných údajov:

Kupujúci uvádza pri objednávke tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu Kupujúceho, spracovanie objednávky a prípadnú komunikáciu. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre identifikácie platby Kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom.

Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby Predávajúci uchovával jeho osobné údaje uvedené v objednávke a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas trvá počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a platnými predpismi ES/EÚ a že Kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať.

7. Záverečné ustanovenia:

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto Obchodných podmienok riadia aj postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a Reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach Predávajúceho. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v Obchodných podmienkach Predávajúceho riešia sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky Predávajúceho a Reklamačný poriadok Predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.